Tóm tắt Hệ thống Nicolas Darvas trị giá $2.000.000

Từ viết tắt dễ nhớ cho Hệ thống Darvas: Hệ thống Darvas là một phương pháp giao dịch được phát triển bởi Nicolas Darvas, người đã biến…