Ngành Bất Động Sản Khu Công Nghiệp – Tiềm Năng Dài Hạn

A. TỔNG QUAN NGÀNH KHU CÔNG NGHIỆP Theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP ban hành ngày 28/05/2022, Khu công nghiệp (KCN) là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên…