Lý Thuyết Thị Trường Đấu Giá

Lý thuyết về đấu giá ra đời chủ yếu từ các nghiên cứu của J.P. Steidlmayer về Hồ sơ thị trường. Sau đó, cùng với các tác giả…