Báo cáo xu hướng SXKD ngành Xây dựng Quý 2/2023, dự báo Quý 3/2023 – Phần II

Phần II: Xu hướng SXKD ngành xây dựng”, phản ánh nhận định của doanh nghiệp về: (1) Tổng quan chung hoạt động SXKD; (2) Biến động của các yếu tố đầu vào (lao động, chi phí sản xuất, hợp đồng xây dựng mới, năng lực hoạt động của doanh nghiệp); (3) Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; (4) Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp và (5) Kiến nghị của doanh nghiệp.

Hoạt động SXKD của các doanh nghiệp xây dựng quý II/2023 khả quan hơn quý I/2023 với 25,0% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD thuận lợi hơn; 37,9% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD giữ ổn định và 37,1% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD khó khăn hơn[12]. Dự báo quý III/2023 so với quý II/2023, các doanh nghiệp xây dựng nhận định hoạt động SXKD tốt lên với 27,1% doanh nghiệp dự báo hoạt động SXKD thuận lợi hơn; 49,4% nhận định giữ ổn định và 23,5% dự báo khó khăn hơn.

1. Tổng quan chung về hoạt động SXKD

Đánh giá hoạt động SXKD của doanh nghiệp xây dựng có thể dựa trên các chỉ số cân bằng. Chỉ số cân bằng chung đánh giá tổng quan xu hướng SXKD của doanh nghiệp, các chỉ số cân bằng thành phần (chi phí sản xuất, sử dụng lao động, hợp đồng xây dựng mới) đánh giá về từng hoạt động SXKD cụ thể của các doanh nghiệp xây dựng.

Chỉ số cân bằng chung:

          Chỉ số cân bằng xu hướng SXKD ngành xây dựng quý II/2023 so với quý I/2023[13] là -12,1% (25,0% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD thuận lợi hơn và 37,1% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD khó khăn hơn). Dự báo quý III/2023 so với quý II/2023 tốt hơn với với chỉ số cân bằng là -9,7% (24,7% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn và 34,4% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn).

Hình 14: Chỉ số cân bằng xu hướng sxkd (%)

Chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới:

                   Chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới quý II/2023 so với quý I/2023 là -5,7% (22,8% doanh nghiệp nhận định tăng; 28,5% doanh nghiệp nhận định giảm). Chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới quý III/2023 so với quý II/2023 dự báo khả quan hơn với 3,6% (27,1% doanh nghiệp dự báo tăng; 23,5% doanh nghiệp dự báo giảm).

         Theo ngành kinh tế, cùng với sự quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư công quý II/2023, đặc biệt là các công trình giao thông thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới của các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng[14] khả quan nhất với quý II/2023 so với quý I/2023 là 1,2%; dự báo quý III/2023 so với quý II/2022 tốt hơn với 10,9%. Các doanh nghiệp xây dựng nhà các loại[15] và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng[16] vẫn khó khăn với chỉ số cân bằng quý II/2023 so với quý I/2022 lần lượt là -6,0% và -14,6%; dự báo quý III/2023 so với quý II/2023 khả quan hơn với chỉ số cân bằng lần lượt là 2,8% và -5,3%.

Hình 15: Chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới (%)

          Các chỉ số cân bằng chi phí sản xuất:

Chỉ số cân bằng tổng chi phí cho hoạt động xây dựng quý II/2023 so với quý I/2023 là 27,1% (47,1% doanh nghiệp dự báo tăng và 20,0% doanh nghiệp dự báo giảm)[17]. Chỉ số này quý III/2023 so với quý II/2023 có xu hướng tăng với 31,1% (46,2% doanh nghiệp dự báo tăng và 15,1% doanh nghiệp dự báo giảm).

Chỉ số cân bằng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp quý II/2023 so với quý I/2023 là 31,8% (49,8% doanh nghiệp dự báo tăng và 18,0% dự báo giảm)[18]. Dự báo quý III/2023 so với quý II/2023 chỉ số này có xu hướng tăng với 34,1% (48,0% doanh nghiệp dự báo tăng và 13,9% dự báo giảm).

Chỉ số cân bằng chi phí nhân công trực tiếp quý II/2023 so với quý I/2023 là 24,6% (41,8% doanh nghiệp dự báo tăng và 17,2% dự báo giảm)[19]. Dự báo quý III/2023 so với quý II/2023 tăng với 27,8% (41,3% doanh nghiệp dự báo tăng và 13,5% dự báo giảm).

Hình 16: Chỉ số cân bằng về chi phí sxkd (%)

          Các chỉ cố cân bằng sử dụng lao động:

Chỉ số cân bằng sử dụng lao động chung quý II/2023 so với quý I/2023 là -0,7% (21,0% doanh nghiệp dự báo tăng và 21,7% dự báo giảm)[20]. Dự báo quý III/2023 so với quý II/2023 chỉ số này có xu hướng tăng cao với 7,5% (23,5% doanh nghiệp dự báo tăng và 16,0% dự báo giảm).

 HÌNH 17: CHỈ SỐ CÂN BẰNG VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (%)

Chỉ số cân bằng sử dụng lao động thường xuyên quý II/2023 so với quý I/2023 là -3,5% (9,5% doanh nghiệp dự báo tăng và 13,0% dự báo giảm)[21]. Dự báo quý III/2023 so với quý II/2023 tăng với 0,3% (10,9% doanh nghiệp dự báo tăng và 10,6% dự báo giảm).

Chỉ số cân bằng sử dụng lao động thời vụ quý II/2023 so với quý I/2023 là -2,8% (19,3% doanh nghiệp dự báo tăng và 22,1% dự báo giảm)[22]. Dự báo quý III/2023 so với quý II/2023 tăng với 4,4% (21,5% doanh nghiệp dự báo tăng và 17,1% dự báo giảm).

2. Biến động của các yếu tố đầu vào

2.1. Sử dụng lao động

         Kết quả khảo sát quý II/2023 cho thấy, có 21,0% doanh nghiệp nhận định lao động trong doanh nghiệp tăng so với quý I/2023; 57,3% doanh nghiệp nhận định lao động không đổi và 21,7% doanh nghiệp nhận định lao động giảm[23].

Dự báo quý III/2023, có 23,5% doanh nghiệp nhận định lao động tăng so với quý II/2023; 60,5% doanh nghiệp nhận định không đổi và 16,0% doanh nghiệp nhận định lao động giảm.

Hình 18: Nhận định về tình hình sử dụng lao động (%)

Lao động thường xuyên

Quý II/2023 có 9,5% doanh nghiệp nhận định lao động thường xuyên tăng so với quý I/2023; 77,5% doanh nghiệp nhận định không đổi và 13,0% doanh nghiệp nhận định giảm. Dự báo quý III/2023, có 10,9% doanh nghiệp nhận định lao động thường xuyên tăng so với quý II/2023; 78,5% doanh nghiệp nhận định không đổi và 10,6% doanh nghiệp nhận định giảm.

Lao động thời vụ

Theo kết quả khảo sát, quý II/2023 có 19,3% doanh nghiệp nhận định lao động thời vụ tăng so với quý I/2023; 58,6% doanh nghiệp nhận định không đổi và 22,1% doanh nghiệp nhận định giảm. Dự báo quý III/2023, có 21,5% doanh nghiệp nhận định lao động thời vụ tăng so với quý II/2023; 61,4% doanh nghiệp nhận định không đổi và 17,1% doanh nghiệp nhận định giảm.

2.2. Chi phí sản xuất

Quý II/2023, có 47,1% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm tăng so với quý I/2023; 32,9% doanh nghiệp nhận định không thay đổi, 20,0% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm giảm[24]. Dự báo quý III/2023 so với quý II/2023 có 46,2% doanh nghiệp dự báo tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm tăng; 38,7% doanh nghiệp dự báo không đổi và 15,1% doanh nghiệp dự báo tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm giảm.

 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây dựng. Kết quả khảo sát cho thấy trong quý II/2023, có 49,8% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng so với quý I/2023; 32,2% doanh nghiệp nhận định không đổi và 18,0% doanh nghiệp nhận định giảm. Dự báo quý III/2023, có 48,0% doanh nghiệp dự báo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng so với quý II/2023; 38,1% doanh nghiệp nhận định không đổi và 13,9% doanh nghiệp dự báo giảm.

Chi phí nhân công trực tiếp

Quý II/2023, có 41,8% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công trực tiếp tăng; 41,0% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công trực tiếp không đổi và 17,2% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công trực tiếp giảm so với quý I/2023. Quý III/2023, có 41,3% doanh nghiệp dự báo chi phí nhân công trực tiếp tăng so với quý II/2023; 45,2% doanh nghiệp nhận định không đổi; 13,5% doanh nghiệp dự báo chi phí nhân công trực tiếp giảm.

Hình 19: Nhận định về chi phí SXKD (%)

2.3. Hợp đồng xây dựng mới

Quý II/2023 có 22,8% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới tăng so với quý I/2023; 48,7% doanh nghiệp nhận định không có sự thay đổi về số lượng hợp đồng xây dựng mới; 28,5% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới giảm[25]. Dự báo quý III/2023, các doanh nghiệp nhận định hợp đồng xây dựng mới tăng hơn so quý II/2023 với 27,1% doanh nghiệp nhận định tăng; 49,4% doanh nghiệp nhận định không thay đổi; 23,5% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới giảm.

Hình 20: Hợp đồng xây dựng mới (%)

2.4. Năng lực hoạt động của doanh nghiệp

Kết quả khảo sát quý II/2023 cho thấy, có 22,9% doanh nghiệp đánh giá hoạt động dưới 50% năng lực thực tế của doanh nghiệp; 33,1% doanh nghiệp đánh giá năng lực hoạt động từ 50% đến dưới 70% năng lực thực tế; 26,1% doanh nghiệp đánh giá năng lực hoạt động từ 70% đến dưới 90%; 15,7% doanh nghiệp đánh giá năng lực hoạt động từ 90 đến 100%; 2,2% doanh nghiệp đánh giá doanh nghiệp hoạt động trên 100% năng lực thực tế của doanh nghiệp.

Hình 21: Năng lực hoạt động của doanh nghiệp

3. Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

Kết quả khảo sát quý II/2023 cho thấy, có 75,9% doanh nghiệp vay vốn phục vụ SXKD. Theo nguồn vay, có 80,9% doanh nghiệp vay ngân hàng; 11,4% doanh nghiệp vay người thân, bạn bè; 6,3% doanh nghiệp vay tổ chức tín dụng khác; 2,2% doanh nghiệp vay nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng không qua thủ tục chính thức; 1,6% doanh nghiệp vay từ các nguồn khác. Trong số các doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng phục vụ SXKD, chỉ có 24,0% doanh nghiệp tiếp cận được các khoản vay ưu đãi; 76,0% doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vay ưu đãi.

Nhận định về tình hình vay vốn cho hoạt động SXKD, có 15,3% doanh nghiệp nhận định tình hình vay vốn quý II/2023 thuận lợi hơn quý I/2023, 53,2% doanh nghiệp nhận định không thay đổi, 31,5% doanh nghiệp nhận định tình hình vay vốn khó khăn hơn. Dự báo quý III/2023, có 15,7% doanh nghiệp nhận định tình hình vay vốn thuận lợi hơn quý II/2023, 56,6% doanh nghiệp nhận định không thay đổi, 27,7% doanh nghiệp nhận định tình hình vay vốn khó khăn hơn quý II/2023.

Hình 22: Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh (%)

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp

Theo đánh giá của các doanh nghiệp xây dựng, quý II/2023, hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp xây dựng là “giá nguyên vật liệu tăng cao” và “không có hợp đồng xây dựng mới”. Có 52,0% doanh nghiệp cho rằng “giá nguyên vật liệu tăng cao” là yếu tố ảnh hưởng đến SXKD của doanh nghiệp trong quý II/2023, dự báo quý III/2023 tỷ lệ này giảm còn 51,4%. Tương tự, có 49,6% doanh nghiệp nhận định “không có hợp đồng xây dựng mới” là yếu tố ảnh hưởng đến SKXD của doanh nghiệp trong quý II/2023, dự báo quý III/2023 tỷ lệ này giảm còn 44,6%.

Hình 23: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp xây dựng quý II/2023

5. Kiến nghị của doanh nghiệp

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động SXKD, các doanh nghiệp xây dựng đề xuất một số nhóm kiến nghị, cụ thể:

(1) 48,3% doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ về vốn cho SXKD như được vay vốn ưu đãi, thủ tục vay vốn thuận lợi và nhanh chóng hơn, giảm lãi suất cho vay; (2) 46,2% doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ về nguyên vật liệu như đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá nguyên vật liệu; (3) 36,4% doanh nghiệp đề nghị thông tin đấu thầu cần công khai, minh bạch; (4) 31,5% doanh nghiệp đề nghị tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính; (5) 23,3% doanh nghiệp đề nghị được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để đảm bảo thời gian thi công đúng hợp đồng đã ký kết; (6) 22,6% doanh nghiệp đề nghị phải có chế tài xử phạt các chủ đầu tư chậm thanh quyết toán nợ đọng xây dựng cơ bản để doanh nghiệp xây dựng quay vòng vốn cho hoạt động SXKD.

Hình 24: Kiến nghị của doanh nghiệp xây dựng (%)

 Ngoài các nhóm kiến nghị trên, các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương:

Thứ nhất, hướng dẫn điều kiện rõ ràng để xác định đối tượng được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% (theo nghị quyết số 43/2022/QH15). Đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện vay, cần hướng dẫn chi tiết, cụ thể thủ tục để doanh nghiệp sớm được giải ngân.

Thứ hai, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giãn nợ thuế, gia hạn thời gian nộp thuế; chuyển một phần gói hỗ trợ lãi suất 2% sang những mục tiêu khác như quỹ hỗ trợ thuế để hỗ trợ những doanh nghiệp không đủ điều kiện vay.

Thứ ba, lao động nghỉ việc, chuyển việc do bị nợ lương, chậm lương quá lâu. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn được nhanh chóng thanh quyết toán nợ đọng, được giải ngân vốn, tạm ứng vốn đúng kỳ hạn để thanh toán nợ lương cho người lao động.

Thứ tư, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, công tác quy hoạch đối với những dự án được phê duyệt từ lâu nên rà soát lại cho phù hợp với thực tế để doanh nghiệp khi triển khai không bị gián đoạn.


[12] Chỉ số tương ứng của quý I/2023 là: 15,7% nhận định hoạt động SXKD thuận lợi hơn; 36,0% nhận định hoạt động SXKD vẫn ổn định và 48,3% doanh nghiệp nhận định hoạt động SXKD khó khăn hơn.

[13] Chỉ số tương ứng của quý I/2023: -32,6% (15,7% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn và 48,3% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn).

[14] Bao gồm: xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, công trình thủy, công trình điện, công trình cấp thoát nước, công trình viễn thông, nhà máy lọc dầu, công trình thể thao ngoài trời,…

[15] Bao gồm: nhà để ở, nhà xưởng, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, nhà ga hàng không, nhà kho, khu thể thao trong nhà, …

[16] Bao gồm: hoạt động phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, ép cọc; hoạt động hoàn thiện công trình: trát vữa, sơn tường, lắp đặt thiết bị nội thất, lắp hệ thống điện, nước,…

[17] Chỉ số tương ứng của quý I/2023: 8,4% (39,2% doanh nghiệp nhận định tăng và 30,8% doanh nghiệp nhận định giảm).

[18] Chỉ số tương ứng của quý I/2023: 19,6% (46,4% doanh nghiệp nhận định tăng và 26,8% nhận định giảm).

[19] Chỉ số tương ứng của quý I/2023: 12,0% (37,6% doanh nghiệp nhận định tăng và 25,6% nhận định giảm).

[20] Chỉ số tương ứng của quý I/2023: -18,5% (13,5% doanh nghiệp nhận định tăng và 32,0% nhận định giảm).

[21] Chỉ số tương ứng của quý I/2023: -10,1% (7,2% doanh nghiệp nhận định tăng và 17,3% nhận định giảm).

[22] Chỉ số tương ứng của quý I/2023: -21,2% (12,2% doanh nghiệp nhận định tăng và 33,4% nhận định giảm).

[23] Chỉ số tương ứng quý I/2023: 13,5% doanh nghiệp nhận đinh tăng; 54,5% không đổi và 32,0% doanh nghiệp nhận định giảm.

[24] Chỉ số tương ứng của quý I/2023: 39,2% nhận định tăng so với quý IV/2022; 30,0% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm không thay đổi và 30,8% nhận định giảm.

[25] Chỉ số tương ứng của quý I/2023: 13,6% nhận định tăng; 39,7% nhận định không thay đổi; 46,7% nhận định giảm.

(Nguồn Tổng cục thống kê)

Related Posts

Xu Hướng Của Tỷ Giá, Lạm Phát Và Chính Sách Tiền Tệ Trong Giai Đoạn Cuối Năm 2023

Diễn biến tỷ giá USD/VND Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 15/9 tăng lên mức 24.036 đồng/USD. Cùng xu hướng, tỷ…

[Bản tin tuần] Kinh tế Việt Nam và Thế giới tuần 14/08 – 18/08/2023

Mỹ: – Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ tăng lên 4,28%, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2007. Lợi suất thực…

[Bản tin tuần] Kinh tế Việt Nam và Thế giới tuần 07/08 – 11/08/2023

Mỹ – Theo báo cáo của FED trong tháng 7/2023, CPI tăng 0.2% so với tháng trước, khớp với dự báo của các chuyên gia. Nếu so với cùng…

Một vài điểm nhấn quan trọng của CPI Mỹ vừa công bố

Theo báo cáo của FED trong tháng 7/2023, CPI tăng 0.2% so với tháng trước, khớp với dự báo của các chuyên gia. Nếu so với cùng kỳ, CPI tăng 3.2%,…

Các nhóm ngành thuộc S&P 500 có hiệu suất cao nhất qua chu kỳ kinh doanh.

Các ngành S&P 500 có hiệu suất cao nhất qua chu kỳ kinh doanh. Chu kỳ kinh doanh biến đổi theo thời gian, từ những đỉnh của…

[Bản tin tuần] Kinh tế Việt Nam và Thế giới tuần 24-29/07/2023

1. Thế giới: Mỹ: – Fed nâng lãi suất lên cao nhất 22 năm, Fed quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm,…

Leave a Reply

%d bloggers like this: